تصاویر فعالیت های کمپین در اربعین

تصاویر از فعالیت های کمپین حسین رهبر آزادگان جهان در مسیر پیداه روی اربعین 


دیدن تصاویر

اردو های سازندگی

سفر جهادی اعضای کمپین حسین رهبر آزادگان جهان به مناطق محروم


دیدن تصاویر